انتقال مفاهیم سوره نازعات با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه نازعات توجه دادن دانش آموزان به خلقت آسمانها و زمین است.درعین حال دانش آموزان باید وظایفشان را بپذیرند و در انجام آن سرعت داشته باشند که معلم محترم می تواند از طریق نقاشی این موضوعات را بیان نماید. Your browser does not support the video tag.