هدف کلی در مقطع ابتدایی، رسیدن دانش‌آموزان به سطح خیرگزینی است. خیرگزینی یعنی برگزیدن بهترین حالت از بین چند گزینه بر اساس معیارهای الهی؛ و آنگاه عمل به گزینه انتخاب شده. برای رسیدن به سطح خیرگزینی می‌توان سه مرحله در نظر گرفت. مرحله اول: تفصیل دادن، یعنی در نظر گرفتن منظرها یا حالت‌های مختلف برای یک چیز. مرحله دوم: ترجیح بهترین حالت با رجوع به معیارهای حقیقی مناسب. و  مرحله سوم: میل و رغبت و اراده برای انجام حالت ترجیح داده شده و عملی کردن آن. این سه مرحله در همه پایه‌ها پیگیری می‌شوند، اما تمرکز روی هر مرحله، به ترتیب در پایه‌های اول تا ششم تغییر می‌کند. در پایه‌های اول تا سوم، تمرکز روی مرحله اول و فعال کردن تفصیل در دانش‌آموزان است. پس از فعال‌سازیِ انواع ابراز و جهت‌دار کردن عمل در سال اول و فعال شدن توان تمایز و متمایز دیدن پدیده‌ها در سال دوم، اکنون محور آموزش در پایه سوم، توانمند کردن دانش‌آموزان در تحلیل پدیده‌ها و رخدادها و فهم ارزش‌های پیرامون آنهاست که باعث جداسازی پدیده‌ها و رخدادها از هم همراه با کشف ربط آنها با یکدیگر می‌شود و دانش‌آموز را به توان تفصیل می‌رساند. این توانی است که دانش‌آموز می‌تواند آن را به واسطه طبقه‌بندی، دسته‌بندی، مرحله‌بندی و … ، در انتخاب‌ها و دانستن راه حل‌های مختلف برای مسئله‌ها به کار گیرد. در این پایه، نیمی از زمان کلاس مستقیماً به سوره‌ها و بیان مطالب آنها اختصاص دارد و نیم دیگر، صرف بازی و فعالیت‌های مرتبط با سوره‌ها متناسب با سن دانش‌آموزان می‌شود.

کتاب «کشف رابطه‌ها»، جلد سوم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با آموزش جداسازی و کشف ارتباط» در اختیار معلم پایه سوم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه سوم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، 8 سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره قدر ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و تا سوره شمس ادامه پیدا می‌کند. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه بلد اختصاص یافته است.

سوره فصل تابستان: