درس مطالعات اجتماعی و سوره بروج پایه چهارم

در درس 19 «از محیط زیست مراقبت کنیم» صفحه 84، خوب است جهت مرور سوره بروج از دانش‌آموزان بخواهیم میزان تلاش خود برای حفظ محیط را ارزیابی نموده و به خود نمره بدهند. همچنین می‌توانیم مانند کلاس ریاضی عمل کنیم.

درس علوم و سوره بروج پایه چهارم

در انتهای درس «بی‌مهره‌ها»، «گوناگونی گیاهان» و «زیستگاه»، می‌توانیم جهت یادآوری سوره بروج از دانش‌آموزان بخواهیم نحوه عملکرد خود در حفظ محیط زیست را ارزیابی نموده و نقاط قوت و ضعف خود را مشخص نمایند. همچنین می‌توانیم مانند کلاس ریاضی عمل کنیم.

درس ریاضی و سوره بروج پایه چهارم

اگر تمایل به مرور مفاهیم سوره بروج در کلاس ریاضی داشته باشیم، می‌توانیم از پیشنهادات زیر ایده بگیریم: می‌توانیم برای توجه دادن دانش‌آموزان به نظارت بیرونی، سر جلسه امتحان یا هنگام حل کردن تمرین‌ها به صورت گروهی از آنها عکس و فیلم تهیه نموده و به آنها نمایش دهیم. از دانش‌آموزان بخواهیم نحوه عملکرد خود […]

درس فارسی و سوره بروج پایه چهارم

در بخوان و بیندیش صفحه 134 «همه چیز را همگان دانند»، ابوریحان بیرونی خاطرات خود را بیان می‌کند. می‌توانیم جهت مرور سوره بروج از دانش‌آموزان بخواهیم با نظارت بر اعمال و رفتار ایشان، آن را ارزیابی نموده و نقاط قوت و ضعفش را مشخص کنند. چنانچه تمایل به مرور سوره بروج در کلاس فارسی داشته […]

درس هدیه های آسمانی و سوره بروج پایه چهارم

درس 16 «اسب طلایی» راجع به امانتداری است. می‌توانیم جهت یادآوری مفهوم سوره بروج به پیشنهادات زیر عمل کنیم: از دانش‌آموزان بخواهیم میزان امانتداری خود را ارزیابی کنند. از دانش‌آموزان بخواهیم امانتدارترین همکلاسی خود را معرفی کنند. موضوع درس 18 «چشمان همیشه باز» صفحه 115، وجود نظارت بیرونی و نگاه مهربان خداوند بر بندگانش است. […]

درس قرآن و سوره بروج پایه چهارم

«پیام قرآنی» صفحه 88 به این موضوع که خداوند نگهدار و حافظ انسان است اشاره دارد. می‌توانیم جهت یادآوری سوره بروج راجع به نظارت خداوند و اینکه همیشه با نگاه مهربانش ما را می‌بیند با دانش‌آموزان گفتگو کنیم. در «پیام قرآنی» صفحه 94، انسان به مشاهده نمودن طعام خود دعوت شده است. خوب است جهت […]

مثل آیفون!

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در سوره مبارکه بروج بحث شاهد و توجه به این مطلب هست که اعمال ما در حال ثبت و ضبط است. بر این اساس می توان با آوردن مثال تلفن و آیفون، با دانش آموزان در این رابطه صحبت کرد. مطرح کردن این سوال که آیا هنگام صحبت با […]

خواندن سوره

خواندن سوره به عنوان مهم‌ترین شیوه مواجه کردن بچه‌ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص ندهد، از جمله اصلی‌ترین برنامه‌های فهم قرآن است. برای اینکه دانش‌آموزان، از خواندن و شنیدن سوره لذت ببرند می‌توانیم از روش‌های متنوع خواندن سوره بهره ببریم. به عنوان مثال می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها […]

شاهد بیرونی

یک جمله با موضوع مثلاً «انتقاد دوستانه بچه ها باعث رشد من می شود» را انتخاب می کنیم سپس حروف آن را از انتها به ابتدا می نویسیم مثلا انتقاد را می نویسیم داقتنا، سپس هر کلمه به همریخته را در ظرفی قرار می دهیم. بچه‌ها در گروه‌ سه نفره باید کلمات بر عکس را […]