نمایش بی‌صدا

نمایش بی‌صدا از جمله فعالیت‌های پایه دوم هم بود. اما این نمایش در این پایه قدری با پایه دوم متفاوت است. در این فعالیت باید نمایش را به سمت رفتارهای زیبا ببریم تا بچه‌ها حدس بزنند چه کار خوب و زیبایی در حال انجام است. اول از خودمان شروع کنیم و رفتاری زیبا را که معمولا از جمله رفتارهای خودمان است به نمایش بگذاریم؛ سپس از بچه‌ها بخواهیم تک تک بیایند و نمایشی از یک کار خوبی که انجام می‌دهند اجرا کنند. در این پایه و این فعالیت، انتظار انجام کارهای خوب بزرگ و سنگین از بچه‌ها نداریم و همچنین انتظار اجرای یک نمایش حرفه‌ای نیز از آنها نخواهیم داشت.