فعالیت کدام حیوان؟ کدام خوراکی؟

از قبل خواص مختلف حیوانات یا خوراکی‌های مختلف را جستجو و یادداشت می‌کنیم. سر کلاس به حالتی معماگونه، خواص یک حیوان یا یک خوراکی را برمی‌شماریم و سپس از بچه‌ها می‌خواهیم حدس بزنند این کدام حیوان یا کدام خوراکی است. خوب است مقداری از همان خوراکی‌ها را به کلاس ببریم و بین بچه‌ها پخش کنیم. استفاده از میوه‌ها نیز برای این فعالیت بسیار مناسب است.