فعالیت های سوره حمد پایه اول

1 .پیشنهادی برای شروع

برای شروع سوره مبارکه حمد راه های متنوع و خوبی را می توانیم به سلیقه خود در نظر بگیریم؛ مثال اینکه با تصویر دسته گلی زیبا کالس را آغاز کنیم که بچه ها زیبایی گلها را ببینند و با نحوه ابرازهای ما به صورت متنی و صوتی نسبت به این گلها، توجهشان بیشتر به آن جلب شود و یاد بگیرند می توان زیبایی ها را تحسین کرد؛ یا می توانیم بخواهیم قبل از شروع کالس در منزل شربتی طبیعی و خوش طعم تهیه کرده و همزمان بنوشیم و کالس را آغاز کنیم؛ می توانیم بخواهیم در همان آغاز کالس با زدن عطری مالیم به لباسهایشان یا فضای اتاق کالس را به صورت مجازی خوشبو کنیم. سپس ابراز معطر بودن و خوشبو بودن آن داشته باشیم وآموزش سوره مبارکه حمد را آغاز نماییم. از بچه ها بخواهیم چشمان خود را ببندند و فقط سعی کنند بوی عطر را استشمام کنند؛ خوب است از آنها بخواهیم هر جلسه هنگام تدریس سوره مبارکه حمد، همواره فضای کالس مجازی خود را معطر به همان عطر کنند تا فضایی خاطرهانگیز نسبت به آن عطر و سوره حمد برایشان تداعی کند؛ همچنین داشتن انواع خوراکی های سالم مانند میوهو خوردن آن در تعامل تصویری آنالین و گفتن «به به» و «الحمدهلل» پس از میل کردن آن برای این بخش از کالس مناسب است. آنچه مهم است جلب نمودن توجه بچه ها به یک پدیده زیبا، خوشایند و موافق طبع پاک آنها و سپس دیدن ابراز داشتن ما نسبت به آن برای یادگیری دیدن زیبایی ها و ابراز زیبایی است.

2 .پیشنهادی برای شروع

کلیپی تهیه کنیم با تصاویر کودکی خود بچه ها و صوت سوره را روی آن قرار دهیم. در این صورت ابراز دارند و همچنین به واسطه دیدن مکرر تصاویر خودشان صوت سوره را چندین بار می شنوند و حفظ می شوند.

 3.جمله سازی حمدی

 از دانش آموزام می خواهیم با کلمه پیشنهادی ما اولین و زیبا ترین جمله ای که به ذهنشان می رسد را بسازند و بگویند سپس می توان از دانش آموزان خواست واژه بگویند و دوستانشان زیبا ترین جمله را بسازند. در تدریس آفالین می توانند جمالت را بسازند و صوت خود را ارسال کنند.

 4 .عروسک کاغذی

 از دانش آموزان می خواهیم یک برگه کاغذ رنگی به همراه داشته باشند و سپس فیلم آموزش ساخت عروسک کاغذی را که خودمان ضبط کرده ایم برایشان بارگذاری می کنیم در تدریس آنالین می توانیم همزمان بسازیم. شیوه ساخت عروسک کاغذی: یک برگه کاغذ رنگی را از طول تا می کنیم تا لبهها روی هم قرار گیرد؛ سپس یک عرض و طول را می چسبانیم و پایین مستطیل را باز می گذاریم تا دست داخل آن برود. سپس روی این مستطیل را یک صورتک شاد می کشیم و از طریق این صورتک، می توانیم درمورد سوره حمد و زیبایی ها با بچهها گفتگویی شاد داشته باشیم. سپس به صورت زنده یا آفالین با آن عروسک کاغذی و در صورت امکان تغییر صدا می توانیم در رابطه با زیبایی های سوره حمد با آنها صحبت کنیم. محتوای مطالبی که باید بیان کنیم در کتاب حمد موجود است. بعد از ما نوبت بچه ها می شود که عروسک را به دست بگیرند و ابرازهایی متناسب با سوره حمد داشته باشند. الزم است برای این کار به بچه ها کمک کنیم و جمالت حامدانه آنها را تایید کنیم تا دیدن زیبایی و ابراز در آنها فعالتر از قبل شود. در تدریس آفالین فیلم های یک دقیقه ای با عروسک کاغذی خود بفرستند و یک پیام حمدی برای دوستان خود بگویند.

 5 .دوربین بازی (به جای هواپیما بازی در کتاب)

 با لوله های دستمال کاغذی، کاغذ رنگی، مقوا و وسایل تزئینی یک دوربین زیبایی یاب می سازیم. از دانش آموزان می خواهیم در همان لحظه دوربین را روی چشم هایشان بگذارند و نعمت های زیبایی را که از چشم دوربین می بیند نام ببرد؛ زیبایی های اطراف را ببینند و عکس بگیرند و بگویند. به گونهای که هرچیزی زیبا دیدند صدای چیک چیک به به در بیاورند.

 6 .دیدن زیبایی

 برای تقویت دیدن زیبایی ها در آموزش سوره مبارکه حمد، توجه بچه ها را به زیبایی های اطرافشان مانند زیبایی های موجود در کالس، حیاط، مدرسه، خانه و … جلب می کنیم. از آنها بخواهیم در هرجایی که نشسته اند زیبایی هایی که در اطراف خود می بینند را با سرعت تایپ کنند یا بگویند و تحسین کنند؛ بعد از پخش سوره خدا را برای داشتن همه این زیبایی ها شکر کنیم. از فعالیت 5 و 6 بسته به شرایط موجود می توان یکی را اجرا کرد. نکته مشترک در فعالیت 5و6 : زیبایی هایی که دانشآموزان می بینند میتواند از تزیینی های خانه گرفته تا رنگ برگ درختان و هر چیز دیگری که به نظرشان زیبا می آید. خوب است برای این کار ابتدا خودمان شروع به تحسین کنیم تا آنها در کنار ما یاد بگیرند که زیبایی ها را ببینند و ابراز نمایند. می توانیم صوت سوره حمد را پخش کنیم و تا اتمام سوره به بچه ها زمان بدهیم زیبایی ها را ببینند و پس از شنیدن سوره آنها را بیان کنند.

 7 .شنیدن زیبایی

 در پایه اول درک انتزاعی دانشآموزان محدود هست لذا انتخاب افکت های صدایی که از نظر آنها زیبا باشد مهم است. صوت هایی مانند: خنده نوزاد ، آواز بلبل، سرودهای زیبا و… خوب است از صدای والدین نیز استفاده کنیم؛ از اولیا بخواهیم بدم نام بردن اسم فرزندشون یک ابراز حمدی در غالب صوت برایمان بفرستند سپس صوت آن ها را پخش کنیم و هرکس تشخیص دهد صدای مادرش را ئ احساسش را بیان کند. افکت های صدایی را می توانیم بارگیری کنیم و به صورت آنالین و آفالین برای دانشآموزان بارگذاری کنیم تا احساس خود را بگویند یا بنویسند.

 8 .تقویت خیال

 از بچه ها بخواهیم چشمان خود را ببندند و با توصیفات خود (صوتی به صورت آنالین یا آفالین) آنها را در خیالشان به دریا، جنگل، دشت و طبیعت ببریم. خوب است در صورت امکان از زیر صدا های مالیم یا مرتبط با موضوع استفاده کنیم پس از اینکه بچه ها را در جنگل و دشت و دریا گرداندیم، اکنون از آنها می خواهیم بهترین و زیباترین صدایی را که به گوش خیالشان رسیده، زیباترین چیزهایی را که با چشمان بسته دیدند و بهترین بوها و عطرهایی را که به مشامشان رسیده توصیف کنند. قدرت خیال بچه ها در این سنین به قدری است که می توانند بدون چشم، ببینند؛ بدون گوش، بشنوند و بدون هیچ عطری، استشمام کنند.