انتقال مفاهیم سوره حمد با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه حمد توجه به زیبایی های اطرافمان است. معلم محترم می تواند با کمک این نقاشی دانش آموزان را به این موضوع توجه دهد.