سوره کافرون و درس علوم پایه اول

اگر کتاب‌های درسی را از منظر پیام سوره کافرون نگاه کنیم، موارد متعددی را متناسب با این پیام می‌بینیم. هر کار خوب یا بدی که در طول آموزش کتاب‌ها مشاهده می‌کنیم می‌تواند مصداقی از پیام سوره کافرون باشد. کارهای خوب که طرفدارشان هستیم و آنها را انجام می‌دهیم؛ با کارهای بد هم مخالفت می‌کنیم و […]

سوره کافرون و درس ریاضی پایه اول

اگر کتاب‌های درسی را از منظر پیام سوره کافرون نگاه کنیم، موارد متعددی را متناسب با این پیام می‌بینیم. هر کار خوب یا بدی که در طول آموزش کتاب‌ها مشاهده می‌کنیم می‌تواند مصداقی از پیام سوره کافرون باشد. کارهای خوب که طرفدارشان هستیم و آنها را انجام می‌دهیم؛ با کارهای بد هم مخالفت می‌کنیم و […]

سوره کافرون و درس فارسی پایه اول

اگر کتاب‌های درسی را از منظر پیام سوره کافرون نگاه کنیم، موارد متعددی را متناسب با این پیام می‌بینیم. هر کار خوب یا بدی که در طول آموزش کتاب‌ها مشاهده می‌کنیم می‌تواند مصداقی از پیام سوره کافرون باشد. کارهای خوب که طرفدارشان هستیم و آنها را انجام می‌دهیم؛ با کارهای بد هم مخالفت می‌کنیم و […]

سوره کافرون و درس قرآن پایه اول

اگر کتاب‌های درسی را از منظر پیام سوره کافرون نگاه کنیم، موارد متعددی را متناسب با این پیام می‌بینیم. هر کار خوب یا بدی که در طول آموزش کتاب‌ها مشاهده می‌کنیم می‌تواند مصداقی از پیام سوره کافرون باشد. کارهای خوب که طرفدارشان هستیم و آنها را انجام می‌دهیم؛ با کارهای بد هم مخالفت می‌کنیم و […]