چکیده :

فهم قرآن در دبستان، الگویی آموزشی است که متناسب با ویژگیها و اقتضائات دوره دوم رشد یعنی مقطع دبستان تدوین شده است. این الگو با محور قرار دادن قرآن به عنوان کتاب قوانین و حقایق زندگی که مسلط بر سایر علوم است، به معرفی اصول و روشهای آموزشی میپردازد که به کمک آنها دانش آموزان ضمن فراگیری علوم مختلف (قرآن، فارسی، ریاضی، علوم، هنر ، مطالعات و غیره) در زندگی اهل تفکر شده و میتوانند در امور مختلف «خیرگزین» باشند.

بی شک از آنجایی که مبنا و اصول این طرح مبتنی بر پژوهش ِ های قرآنی بوده و محتوای آن نیز بر خود سوره‌های قرآن استوار است از طرفی زمینه و بستری مناسب جهت جاری شدن حقایق قرآن در زندگی معلمان ، دانش‌آموزان و اولیای آنهاست و از طرفی دیگر گام مهمی در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین بوده و ان شاءالله محقق کننده اهداف بلند این سند در دست یافتن به حیات طیبه و برقراری جامعه عدل مهدوی می‌باشد.

در این پژوهش پس از معرفی مبانی نظری و الگوی آموزشی فهم قرآن در دبستان به بررسی و تبیین روشها و نتایج اجرای پایلوت طرح ملی فهم قرآن در دبستان در استان خراسان رضوی ، اصفهان و شهر تهران پرداخته شده است.

روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و نمونه گیری، از کل جامعه آماری شرکت کننده‌است.

نتایج پژوهش نشان میدهد اجرای این طرح در نواحی آموزش و پرورش شهر مشهد و 5 منطقه از شهر تهران با موفقیت خوبی همراه بوده و به نظر میرسد سهولت اجرا و و بررسی کیفی انتقال مفاهیم میتواند زمینه ساز اجرای گسرتده‌تر آن در سراسر کشور باشد.

متن کامل مقاله را دریافت و مطالعه کنید: