کوچ پرندگان

در این کلیپ کوچ گروه هایی از پرندگان نشان داده شده است که از موقعیتی برای دستیابی به وضعیت بهتر و نافع تر کوچ می کنند. به همین شکل انسان ها هم برای دستیابی به نفع برتر و بالاتر باید از چیزهایی دل بکنند و سعی در تزکیه داشته باشند.