کفش های من

کلیپ کفش های من: در این کلیپ می‌بینیم که دو نفر برای خوشحال کردن یکدیگر تلاش می‌کنند و در نهایت پسر بچه ای را می‌بینیم که نفع باقی را ترجیح می‌دهدو خوشحالی دیگران را به خود ترجیح می‌دهد. یکی از محورهای تربیتی سوره مبارکه تکاثر خوشحال کردن دیگران و فهم تمایز بین نفع باقی و فانی است.