کارو اندیشه

در این کلیپ می‌بینیم که همکاری و ایلاف که یکی از محورهای تربیتی سوره قریش است باعث رسیدن به اهداف می‌شود و بدون همکاری تلاش‌های به ثمر نمی‌رسد.