کاردستی چرخه

یکی از فعالیت‌های خوبی که در این پایه می‌توانیم انجام دهیم و از طریق آن بچه‌ها را با مفهوم چرخه آشنا کنیم، درست کردن کاردستی چرخه تنها به وسیله یک کاغذ و چند مدادرنگی است. کاغذی مربع شکل را از چهارگوشه به داخل تا می‌کنیم. اکنون روی کاغذ، چهار مثلث داریم. می‌خواهیم روی این چهار مثلث، یک چرخه ترسیم کنیم. دانش‌آموزان روی هرکدام از مثلث‌ها، تصویری از یک بخش چرخه را می‌کشند. وقتی نقاشی چرخه کامل شد به بچه‌ها می‌گوییم هرکدام از بخش‌های این کاردستی نباشند، این چرخه کامل نمی‌شود و ناقص می‌ماند؛ هرکدام از این پدیده‌ها به پدیده قبل و بعد از خود نیازمند است.