چه رنگی!

به نام خدا

 

سیب، سیب، چه رنگی!

چه میوه  ی قشنگی!

رو سیب سرخ نوشته

که میوه ی بهشته

چشمامو که می بندم

بوش می کنم می خندم

چه رنگ و رویی داره!

چه شکل و بویی داره!

سرخه و سبز و زرده

کی سیب ها رو خوشگل و خوشبو کرده؟

خدا، خدای خوب ما

دوست تمام بچه ها

 

شاعر: مصطفی رحماندوست