پیپر

این انیمیشن ماجرای یک پرنده کوچک است که باید خودش به تنهایی در ساحل به دنبال غذا برود تا گرسنه نماند؛ اما به دلیل ترس از امواج دریا از این کار امتناع می کند؛ تا اینکه یک خرچنگ کوچک متوجه می شود و به او یاری می رساند؛ روشی به پرنده کوچولوی داستان یاد می دهد تا بتواند خودش را از خطر امواج دریا حفظ نماید و در عین حال غذا پیدا کند.
نوع یاری رسانی او به پرنده مثال خوبی برای کودکان در آموزش سوره مبارکه ماعون است؛ زیرا در این سوره مفاهیمی چون موثر بودن برای دیگران، سودمند بودن، توجه به ضعیف ترها و ضعف اطرافیان مدنظر است.