پرتاب موشک

کلیپ پرتاب موشک مفهوم برائت را برای کودکان ملموس می کند. موشک زمانی به هوا می رود که به میزان زیادی از زمین ابراز برائت کند، هر چقدر بیشتر به جاذبه زمین نه بگوید، بیشتر بلند می شود، انسان نیز با پشت پا زدن به بدی هاست که می تواند به مراحل کمال دست پیدا کند. در این کلیپ سعی شده با قوانین ساده فیزیک و شیمی این مفهوم منتقل شود

یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه کافرون، این است که دانش آموز با خود تمرین کند تا از بدی ها و کارهای ناخوشایند از لحاظ فطری دوری کند و دور آنها را برای همیشه خط بکشد و به آنها نزدیک نشود. این موضع گیری سبب جدا شدن خطوط فکری می شود و به این کار برائت گفته می شود. به این معنی که هر کس حدود و خط و مرزهای خود را مشخص کند که من این کار (دروغ، بدقولی، بدخلقی و ..) را نمی کنم.