پرتاب موشک

کلیپ پرتاب موشک مفهوم برائت را برای کودکان ملموس می کند. موشک زمانی به هوا می رود که به میزان زیادی از زمین ابراز برائت کند، هر چقدر بیشتر به جاذبه زمین نه بگوید، بیشتر بلند می شود، انسان نیز با پشت پا زدن به بدی هاست که می تواند به مراحل کمال دست پیدا […]