نیلوفر آبی

محور فعالیت ها در این سوره دیدن زیبایی ها و ابراز نسبت به آن ها است. 

گل نیلوفر آبی یکی از این پدیده های زیبا است که معلم محترم می تواند پس از پخش آن انواع ابرازات دانش آموزان را شنیده و به سمت ابرازات درست هدایت کند.