نقاشی

برای دادن موضوع نقاشی متناسب با سوره توحید دستمان بسیار باز است. همین که دانش‌آموزان چند گل با شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت بکشند، نقاشی سوره توحید کشیده‌اند. اقیانوس با موجودات دریایی‌‌اش، جنگل با حیوانات متنوعش، آسمان با خورشید و ماه و ستاره‌اش، چهره یک انسان با چشم و گوش و دهان و بینی، همه و همه می‌تواند سوژه‌ای برای کشیدن نقاشی سوره توحید باشد؛ هرچند کاملا به صورت ابتدایی و متناسب با توان کودکان کشیده شود.

همچنین می‌توانیم تصویر یکی از مخلوقات مانند یک جوجه یا یک ماهی زیبا را به تخته بچسبانیم یا از طریق تخته هوشمند به بچه‌ها نشان دهیم و از آنها بخواهیم هرطور که می‌توانند آن را نقاشی کنند. در حین نقاشی نیز برخی از خاصیت‌ها، کارکردها و فوائد آن مخلوق را به بچه‌ها انتقال دهیم تا با ویژگی‌های آن آشنا شوند. آنچه باید مورد توجه ما باشد، ارتباط این فعالیت با سوره توحید است و بچه‌ها نیز باید بدانند که در حال انجام یک فعالیت درمورد سوره توحید هستند. خوب است در لحظاتی که آنها نقاشی می‌کشند، صوت سوره را نیز پخش کنیم؛ یا خودمان سوره را آهنگین و زیبا بخوانیم و یا همه با هم جمع‌خوانی کنیم.

این فعالیت مناسب پایه دوم ، سوم و پنجم است .

در پایه پنجم با توجه به دامنه گسترده مفهوم سوره و موضوعات گوناگونی که زیر چتر سوره توحید قرار می‌گیرد، می‌توانیم نقاشی‌های متنوعی از دانش‌آموزان بخواهیم. همچنین خوب است درمورد قوانین ترکب رنگ‌ها نیز برای آنها سخن بگوییم و اجازه دهیم با ابزاری همچون آبرنگ، گواش و رنگ‌های انگشتی، رنگ‌ها را ترکیب کنند تا حاصل ترکیب آنها را ببینند.