نقاشی

پس از تدریس هدف سوره توحید در پایه چهارم ، از دانش‌آموزان بخواهیم با توجه به چرخه‌هایی که در طبیعت موجود هستند، یک نقاشی بکشند و قسمتی از زنگ تدریس سوره توحید را به نقاشی کشیدن دانش‌آموزان اختصاص دهیم. می‌توانیم تصویری از یک چرخه را روی تخته بچسبانیم که آن را بکشند و یا از طریق تخته هوشمند تصویر یک چرخه را به همین منظور نمایش دهیم.

همچنین می‌توانیم تصویر یک چرخه را انتخاب کنیم؛ زمان بگیریم تا آن را نگاه کنند و مراحل آن را به خاطر بسپارند؛ سپس تصویر را بر‌داریم و از آنها بخواهیم آنچه را که در خاطرشان مانده به تصویر بشکند و روی کاغذ بیاورند.

درپایه پنجم،با توجه به دامنه گسترده مفهوم سوره و موضوعات گوناگونی که زیر چتر سوره توحید قرار می‌گیرد، می‌توانیم نقاشی‌های متنوعی از دانش‌آموزان بخواهیم. همچنین خوب است درمورد قوانین ترکب رنگ‌ها نیز برای آنها سخن بگوییم و اجازه دهیم با ابزاری همچون آبرنگ، گواش و رنگ‌های انگشتی، رنگ‌ها را ترکیب کنند تا حاصل ترکیب آنها را ببینند.