نشانه های خدا

محور فعالیت ها در این سوره و این پایه، آشنا کردن کودکان با تنوعی از مخلوقات است.

معلم محترم می تواند ضمن انجام این کاردستی در محیطی شاد و بانشاط، با دانش آموزان در رابطه با تنوع مخلوقات و اینکه خالق همه این موجودات خداوند است، گفتگو کند.