فهرست تعاملات زیبا

روی تخته چند نمونه از افرادی که معمولا بچه‌ها در تعامل با آنها در سطوح مختلف هستند، می‌نویسیم. برای مثال مادر، پدر، مادربزرگ، خواهر و برادر، دوست، همسایه، رفتگر محل، باغبان پارک محل و… . سپس می‌خواهیم هرکس تجربه خوبی از انجام یک رفتار زیبا با هرکدام از آنها را دارد، بیان کند تا روی تخته بنویسیم؛ مثلا دادن یک کاسه آش به رفتگر محل، دلجوئی از خواهرکوچک‌تر هنگام ناراحتی‌اش و… . تحسین همراه با القاء احساس ارزشمندی به دانش‌آموزان باعث ترغیب سایرین به امتحان کردن این رفتارهای زیبا می‌شود. در انتها دانش‌آموزان به فهرستی از رفتارهای زیبای تجربه شده مطابق با سن خودشان آشنا می‌شوند.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.