فعالیت گرگم به هوا

انواع بازی‌هایی که در آنها دانش‌آموزان نقش شکار و شکارچی را بازی می‌کنند، بستری مناسب برای یادآوری مفاهیم سوره ناس هستند؛ مانند بازی «گرگم به هوا». در این بازی‌ها با بیان این موضوع که هر موجودی با نداشتن سرعت عمل کافی به چنگ شکارچی می‌افتد، اهمیت سرعت عمل داشتن را یادآوری می‌کنیم. در این‌گونه بازی‌ها شکارها می‌توانند هنگام فرار با سرعت سوره ناس را بخوانند و به محض پایان یافتن سوره یا فراموش کردن آن، شکارچی امکان شکار او را پیدا کند. بدین ترتیب سریع خواندن آیات هم در بازی، بستر نشاط دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.