فعالیت گروه کلمات مرتبط

یک مکان یا شرایط خاص را نام می‌بریم و هر گروه از دانش آموزان باید سه کلمه مرتبط با قوانینی که باید در آن مکان رعایت شود را بگویند. مکان‌هائی مانند: خیابان، مدرسه، خانه، پارک، شهربازی، وسایل نقلیه عمومی، فوتبال و… . برای مثال می گوییم: خیابان؛

دانش آموزان: کمربند ایمنی، خط عابرپیاده، چراغ قرمز؛

می‌گوئیم: مدرسه؛

دانش آموزان: حضور به موقع، اجازه گرفتن، لباس مناسب پوشیدن؛

می‌گوئیم: پارک؛

دانش آموزان: زباله نریختن، مراقبت از وسایل بازی، نچیدن گل‌ها؛