فعالیت کتاب طبیعت

کودکان را به طبیعت ببریم و از آنها بخواهیم هرگاه چیز جالبی مانند برگ، سنگ و تکه‌های کوچک چوب دیدند جمع‌ کنند. هرکس هرچه را جمع کرده، روی کاغذی بچسباند. کاغذها را جمع کنیم و آن را در یک پوشه بزرگ قرار دهیم. اکنون با کمک بچه‌ها یک کتاب بزرگ از مخلوقات موجود در طبیعت در اختیار داریم. این کار سبب انس بیشتر دانش‌آموزان با طبیعت و مشاهده دقیق‌تر مخلوقات خدا می‌شود. توجه داشته باشیم که نوع القاء ما هنگام مواجهه کودکان با پدیده‌ها و مخلوقات بسیار مهم است. همچنین توجه داشته باشیم که این نوع فعالیت‌ها در بستر سوره توحید در حال انجام است. در بخش «داستان و نمایش» در این پایه داستانی با همین عنوان و در همین راستا آمده است. می‌توانیم قبل یا بعد از خواندن آن داستان، این فعالیت را انجام دهیم.

اين فعاليت براي پايه دوم نيز مناسب است .در پايه اول فقط جمع اوردي و نمايش است ولي در پايه دوم به بيان خواص و كاركدها بپردازيم  و فوايد هر انچه كه در كتاب قرار دارد، نام ببريم تا ذهن آنها نسبت به اين مقوله باز شود و بدانند كه هرچه جمع كرده اند،خاصيت و فايده اي دارد.