فعالیت کاغذ خوبی ها

فعالیت دیگری که در ارتباط با هدف پایه چهارم وجود دارد این است که هر دانش‌آموز روی میز خود کاغذی بچسباند و هر روز کارهای خوبی را که انجام می‌دهد یادداشت کند. ممکن است لازم باشد هر روز این کاغذ تازه شود یا هفتگی و یا ماهانه؛ آنچه مهم است این است که کارهای خوب دانش‌آموز جلوی چشمانش قرار گیرد و انجام کار خوب در نظرش پررنگ گردد. شوق پر شدن کاغذ از کارهای خوب قابل وصف نیست. بهتر است همزمان با شروع این کار، هر دانش‌آموز دفتری تهیه کند تا پس از پر شدن کاغذ، آن را برداشته و به دفترش بچسباند تا در انتها دفتری داشته باشد پر شده از کارهای خوبی که به دلیل عمل به سوره حمد و به برکت این سوره انجام داده است.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.