فعالیت پیشنهادی برای شروع

بازدید یا معرفی مکان‌های خاص برای دانش‌آموزان در این پایه جذابیت‌های خاص خودش را دارد. ممکن است در شهر خودمان سازه یا ساختمانی وجود داشته باشد که در مدت زمان کمی با مشارکت افراد متعددی ساخته شده باشد. می‌توانیم دانش‌آموزان را به بازدید از این مکان‌ها ببریم؛ یا چنین نمونه‌هایی را که در سایر نقاط کشور و دنیا سراغ داریم، در کلاس معرفی کرده و به این شکل سخن خود را راجع به هدف پایه شروع کنیم.