فعالیت پیشنهادی برای شروع؛ هماهنگی انگشتان با هم

هماهنگی انگشتان دست با هم شروع خوبی برای ورود به مفاهیم سوره است. از دانش‌آموزان می‌خواهیم روی سرانگشتانشان صورتک‌هائی بکشند. سپس یک مسابقه ترتیب می‌دهیم. در این مسابقه هرکس سعی می‌کند تنها با یک انگشت کاری مثل باز کردن دکمه انجام دهد. سپس با دو انگشت این کار را انجام دهد و همین‌طور به تعداد انگشتان اضافه شود تا همه‌ پنج انگشت استفاده شوند. در ادامه از دانش‌آموزان می‌خواهیم تعدادی از کارهای روزانه که به تنهایی می‌توانند انجام بدهند و کارهایی را که فردی انجام نمی‌شود نام ببرند. ساختن انواع کاردستی‌‌های ساده با الگوی کف دست، که در آنها هریک از انگشتان نقشی در انجام یک کار دارند برای ادامه این فعالیت مناسب است.