فعالیت پیشنهادی برای شروع؛ بچه‌ها کمک!

با ایجاد موقعیت کارهایی که به تنهایی قادر به انجام آن نیستیم، از بچه‌ها کمک می‎‌خواهیم و دسته جمعی در آن کار موفق می‌شویم و به این ترتیب آموزش سوره قریش را آموزش می‌دهیم؛ مثلا یک روز می‌خواهیم مکان میز کلاس را تغییر دهیم؛ اول به تنهایی امتحان می‌کنیم، هر چه تلاش می‌کنیم موفق نمی‌شویم؛ بعد از بچه‌ها کمک می‌خواهیم؛ وقتی همه کمک می‌کنند و میز جابجا می‌شود، به بیان منفعت‌هایی که انسان‌ها از کمک به یکدیگر می‌برند، می‌پردازیم و در نهایت خداوند را به خاطر توان الفت و همکاری شکر می‌کنیم.