فعالیت وصل کردن کلمات

کلاس را به گروه‌های حداکثر پنج نفره تقسیم می‌کنیم. به تعداد گروه‌ها از جملات زیر انتخاب کرده و کلمات همه آنها را به صورت پراکنده و نامرتب روی تخته می‌نویسیم. همه گروه‌ها باید تلاش کنند ظرف مدت 5 دقیقه بیشترین جملات ممکن را حدس بزنند. گروهی که از همه سریع‌تر بوده یا بیشترین جملات را حدس زده برای سایر گروه‌ها مشخص می‌کند که روی کدام جمله به مدت سه دقیقه فکر کنند و ارتباط آن را با تأخیر در کارها بنویسند. سپس نماینده هر گروه نتیجه را برای کلاس خوانده و آن گروه تشویق می‌شوند. این فعالیت فضای مناسبی برای هم‌فکری و تلاش جهت ارائه دلایل مناسب توسط دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

«سحرخیزباش تا کامروا شوی»، «کار امروز را به فردا مسپار»، «تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه»، «یک ده آباد به از صد شهر خراب»، «ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کژی زاید و کاستی»، «آن روز که آوازت بود فکر زمستانت بود؟»