فعالیت هماهنگی اعضای بدن

همکاری اعضای بدن برای انجام یک فرآیند تمثیل جالبی از ایلاف است. یکی از این نمونه‌ها سیستم گوارش انسان است که از دندان‌ها شروع می‌شود و در ادامه عضوهای مختلفی در هضم و جذب غذا در بدن انسان دخالت دارند؛ کاری که هیچکدام از آن‌ها به تنهائی قادر به انجام آن نبوده‌اند. کسب اطلاعات راجع به این موضوع به کمک کتاب‌های تصویری زیبا، ماکت انسان یا نمایش عکس و فیلم بستر مناسبی برای یادآوری مفاهیم سوره قریش در این پایه است. خوب است این فعالیت را با کاردستی یا بازی متناسب همراه کنیم.