فعالیت هرج و مرج در کلاس

به هم زدن قوانین معمول و جاری در کلاس می‌تواند به خوبی اهمیت لزوم چهارچوب‌ها در زندگی را برای بچه‌ها جا بیندازد. برای مثال از بچه‌ها میخواهیم همزمان شروع به صحبت کنند یا کتاب فارسی خود را بازکنند اما هر کس از روی یک درس بخواند و یا به طور همزمان با هم شعر بخوانند اما هر کس یک شعر. حتی می‌توانند همزمان با هم قرآن بخوانند  اماهر کس یک سوره و … . بعد از آن‌ها می‌پرسیم که هرکس چه‌چیزی متوجه شد؟. سپس خودشان قوانین مناسب برای از بین رفتن هرج و مرج و لذت بردن بیشتر از فضای کلاس را پیشنهاد دهند.