فعالیت نمایش بی صدا

بچه‌ها را به دو یا چند گروه تقسیم می‌کنیم. برگه‌هایی را که از قبل برای نمایش بی‌صدا آماده شده، بین آنها تقسیم می‌کنیم تا هر گروه به نوبت بازی کنند و کل کلاس نوشته درون کاغذ را حدس بزنند. آنچه مهم است، همین نوشته‌هاست که باید هم‌راستا با هدف سوره و در ارتباط با رفتارهای مورد رضایت پیامبر و یا دوری از رفتارهای غلط باشد؛ کارهایی مانند کمک کردن، مهربانی و محبت، روزه گرفتن، درس خواندن و فراگیری علم، نگاه با محبت به چهره والدین، مخالفت با ظلم و … .