فعالیت نقاشی گروهی

از همه دانش‌آموزان می‌خواهیم در مدتی که صوت سوره قریش در حال پخش است، نقاشی با یک موضوع مشخص مثل طبیعت بکشند. با توجه به كوتاه بودن سوره قريش و اتمام سريع صوت سوره، در این مدت نقاشی همه بچه‌ها به طور طبيعي ناقص است و تكميل نمي‌شود. سپس یک گروه را پای تخته می‌آوریم، صوت سوره را دوباره پخش مي‌کنیم تا این بار همه با هم روی تخته همان موضوع را نقاشی کنند. بهتر است هرکس مسئول کشیدن یک بخش از نقاشی بشود و سپس به محض اینکه پخش صوت سوره را آغاز کردیم نقاشی کشیدن به صورت جمعی را شروع کنند. مقایسه کامل‌ترین نقاشی که به صورت فردی کشیده شده با نقاشی که به صورت جمعی رسم شده‌ است فضای مناسبی برای یادآوری مفاهیم سوره قریش را در این پایه فراهم می‌کند.