فعالیت نقاشی‌ با دایره

با رسم یک خط عمودی وسط تخته، آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. سپس در هر دو به تعداد مساوی دایره بکشیم. دانش‌آموزان را دو به دو یا به صورت گروهی پای تخته آورده و از آنها بخواهیم در فاصله یک‌ دور هم‌خوانی سوره ناس توسط سایر هم‌کلاس‌هایشان، با دایره‌ها نقاشی‌های متفاوتی رسم کنند. نقاشی‌هایی مثل یک صورت، خورشید، ساعت و… . هر نقاشی‌ یک امتیاز دارد و گروه یا کسی که امتیاز بیشتری کسب کند برنده است. در این بازی هم دانش‌آموزان می‌توانند یکدیگر را با استفاده از شعارهای سوره ناس تشویق کنند.