فعالیت مورچه بازی

یک روز همگی مورچه شده و همکاری و همدلی آنها را تجربه می‌کنیم. ما در نقش ملکه مورچه‌ها بچه‌ها را به گروهایی تقسیم کرده و وظایف هر گروه را تعیین می‌کنیم. مورچه‌های کارگر باید همه جا را جست‌و‌جو کنند و اشیایی را که به عنوان غذا تعیین شده ‌است (مثلا کتاب) روی سرخود بگذارند و به صف مورچه‌های رابط برسانند. مورچه‌های رابط در یک صف منظم غذاها را (که همان کتاب‌ها هستند) دست به دست تا درب لانه می‌رسانند؛ یعنی جایی که مورچه‌های نگهبان به صف ایستاده‌اند؛ مورچه‌های نگهبان هم غذاها را دست به دست داخل لانه می‌فرستند تا دسته‌ دیگری از مورچه‌ها که داخل لانه هستند غذاها را به شکل منظم در گوشه‌ای انبار کنند. برخی مسئولیت‌های دیگر مورچه‌ها را نیز می‌توان در قالب این بازی نشان داد؛ مثلا مورچه‌های نگهبان اجازه نمی‌دهند غریبه‌ها به لانه داخل شوند. مورچه‌های پرستار از نوزادان در لانه پرستاری می‌کنند. می‌توانیم حین بازی شعارهای سوره مبارکه قریش را هم‌خوانی ‌کنیم. این بازی را در مورد زنبورها نیز می‌توان انجام داد وکارهای زنبورها دریک کندو را بازسازی کرد.