فعالیت مدار الکترونیکی

می‌توانیم در این پایه برای روشن شدن مفهوم اتصال به خوبان و به پیامبر، از بچه‌ها بخواهیم مدار الکتریکی بسازند. د‌ر مدار الکتریکی، اگر یک لامپ سالم باشد درصورت اتصال به باتری روشن می‌شود و اگر خراب باشد یا به باتری اتصال نداشته باشد، روشن نمی‌شود. پیامبر مانند چراغ است؛ نور دارد؛ اگر اتصال انسان به او برقرار شود، روشن می‌شود و اگر اتصال قطع گردد، انسان خاموش می‌ماند. بهتر است برای این کار، بچه‌ها گروه‌بندی شوند.