فعالیت متن نویسی

یکی از اقتضائات سنی کلاس چهارمی‌ها، تمایل به نوشتن است. به طرق گوناگون می‌توانیم از آنها بخواهیم درمورد هدف سوره در این پایه، یک متن بنویسند. این متن می‌تواند داستان، متن طنز، خاطره، شعر، دکلمه، متن کمیک‌استریپ، متن علمی و پژوهشی و مواردی این چنینی متناسب با مفهوم سوره باشد؛ همچنین می‌تواند یک جمله، یک پاراگراف و یا چند صفحه باشد. به هر صورت بهتر است متناسب با ذائقه و سلیقه دانش‌آموزان باشد. 

در پایه پنجم و ششم، این فعالیت باید مطابق ذائقه و سلیقه عمومی کلاس باشد. نوشتن داستان، متن طنز، خاطره، شعر، دکلمه، متن کمیک‌استریپ، متن علمی و پژوهشی و مواردی این چنینی متناسب با مفهوم سوره در این بخش قرار می‌گیرد. می‌توانیم به دانش‌آموزان پیشنهاد ساخت پاورپوینت متناسب با مفاهیم سوره بدهیم. حتی می‌توانند متن یک نماهنگ را آماده کنند و به شکل یک کار گروهی، نماهنگی ساده و زیبا تولید کنند. آنچه مهم است همسو بودن فعالیت آنها با سوره مبارکه است.