فعالیت قوانین دوستی

روابط اجتماعی معمول دانش‌آموزان در این سن موضوع مناسبی برای مطرح کردن تنوع قوانین است. یکی از این موضوعات روابط دوستی است. از دانش‌آموزان می‌خواهیم تعدادی از قوانین و محدودیت‌هایی را که برای دوست‌یابی و دوستی کردن می‌شناسند بیان کنند و نظرشان را راجع  به منافع پایبند بودن به آنها بگویند.