فعالیت قرار سحرگاه

از همه بچه‌ها بخواهیم در یک روز معین، دقایقی قبل از اذان صبح بیدار شده و از پنجره به آسمان نگاه کرده و به تماشای طلوع فجر مشغول شوند تا اذان صبح را بگویند و در اول وقت نماز صبح را بخوانند.