فعالیت قدم قدم رسیدن

از دانش‌آموزان می‌خواهیم چند کار خوب را مثال بزنند. سپس آنها را به چند گروه کوچک تقسیم می‌کنیم و بازی را با دو گروه شروع می‌کنیم. برای هر گروه روی تخته یک کار خوب نوشته و گروه‌ها ده ثانیه فرصت دارند به نوبت و با هم‌ فکری یکدیگر یک سرعت دهنده به آن کار خوب و یا یک عامل تأخیراَنداز در آن را ذکر می‌کنند و سپس یک قدم به سمت تخته حرکت می‌کنند. هر گروهی که زودتر به تخته برسد، برنده بازی است و می‌تواند گروه‌های بعدی را برای شرکت در بازی انتخاب کند. می‌توانیم برای تعداد پاسخ‌ها محدودیت در نظر بگیریم. بازی را تا زمانی که همه گروه‌ها یک‌ دور در آن شرکت کرده باشند ادامه می‌دهیم.