فعالیت صندلی بازی

دانش‌آموزان را به دو گروه تقسیم می کنیم. برای هرگروه یک ردیف صندلی به تعداد اعضای آن می‌چینیم. گروه‌ها با صدای صوت سوره شروع به دویدن دور صندلی‌ها می‌کنند. بچه‌ها با قطع شدن صدا باید سریع بنشینند و هیچ کس نباشد که بدون صندلی بماند. یک صندلی از هر گروه برداشته و بازی را ادامه می‌دهیم. در هر دور، گروهی برنده است که همه افراد آن سریع تر بنشیند و دوستانشان را که صندلی ندارند، درکنار خود یا روی پاهایشان جا دهند.