فعالیت ساخت یک قاب بزرگ

يك تصوير خوب و مناسب ترجيحاً با موضوع كار جمعي پيدا و چاپ مي‌كنيم و سپس با بريدن آن يك پازل درست می‌کنیم. پازلی که تکه‌هائی به تعداد گروه‌هاي كلاس داشته باشد؛ اگر تصوير بدون رنگ باشد، مي‌توانند آن را رنگ‌آميزي و بعد تبديل به پازل كنند؛ اگر تصوير رنگي باشد كافيست تنها جاي هر تكه پازل را بيايند تا درست شود. سپس هر تکه از پازل را به یک گروه می‌دهیم تا رنگ‌آمیزی یا تکه‌چسبانی کنند. تکه‌ها را کنار هم گذاشته و آن را به دیوار نصب می‌کنیم. خوب است قابمان طرح زیبا و رنگارنگی از الفت بین انسان‌ها باشد.