فعالیت زنجیره حمد و تحسین

اعضای کلاس را گروه بندی می‌کنیم. به تعداد گروه‌ها تصاویری زیبا مانند تصویر جنگل، آبشار، دشتی پر از گل و… قرار می‌دهیم. هر بار یک گروه جلوی کلاس آمده و یک تصویر را برمی‌دارد. حالا نفر اول یکی از زیبایی‌های آن تصویر را تحسین می‌کند. نفر دوم بعد از تکرار جمله دوستش، یک زیبائی دیگر را اضافه می‌کند و همینطور تا نفر آخر گروه ادامه پیدا می‌کند. گروهی که بتواند تا آخرین نفر بدون فراموش کردن جملات نفرات قبلی، زیبایی‌های متنوعی از آن پدیده را ابراز و بیان کند، برنده است.

می‌توانیم این بازی را بدون تکرار جملات افراد قبلی نیز انجام دهیم اما برای هر گروه زمان تعیین کنیم تا هیجان بازی حفظ شود.