فعالیت زبان بی زبان

یک دانش‌آموز را انتخاب کنیم و از او بخواهیم بدون اینکه از زبان و دهان و کلمات استفاده کند، با بچه‌های کلاس سخن بگوید. هر کدام از بچه‌ها خواستند می‌توانند این کار را امتحان کنند. این فعالیت سبب افزایش هیجان و نشاط دانش‌آموزان در کلاس خواهد شد. درنهایت به بچه‌ها اهمیت و کارکرد زبان، دهان، کلمات و تکلم را یادآور شویم و با هم خدا را به خاطر این نعمت‌ها شکر کنیم.