فعالیت دو امدادی

در یک فضای باز مانند حیاط مدرسه یا نمازخانه، بچه‌ها از اول تا انتهای حیاط، با فاصله چند متری از هم می‌ایستند؛ فاصله‌ باید به میزانی باشد که بتوانند برای رسیدن به نفر بعدی بدوند. در انتهای این صف، جایگاهی قرار می‌دهیم برای قرارگیری یکی از نمادهای دین مثل قرآن و یا کتاب قرآن درسی. اولین دانش‌آموز قرآن را به دست می‌گیرد، می‌دود تا قرآن را به نفر بعدی برساند؛ دستشان را به هم می‌زنند، نفر بعدی قرآن را با احتیاط و احترام تحویل می‌گیرد، می‌دود تا قرآن را به نفر بعدی برساند و همینطور تا آخرین نفر؛ و آخرین نفر قرآن را در جایگاهش قرار می‌دهد.

مدل دیگر این بازی این‌گونه است که هرکس که قرآن را تحویل می‌دهد، به نفر بعدی اضافه می‌شود، با هم می‌دوند و تا انتهای صف، به جمعیت دوندگان و همراهان قرآن اضافه می‌شوند و با هم قرآن را در جایگاهش قرار می‌دهند.