فعالیت دفاع

در این بازی چند وسیله را روی زمین در یک نقطه قرار می‌هیم. سپس چند نفر را مأمور می‌کنیم تا از آنها مراقبت کنند. سایر دانش‌آموزان هم تلاش می‌کنند آنها را بردارند. درواقع این گروه در نقش غارتگرانی هستند که می‌خواهند اموال یک عده را غارت کنند و ببرند و به آنها آسیب بزنند! اما دانش‌آموزانی که در وسط کلاس ایستاده‌اند، به هر صورت که می‌توانند نباید اجازه آسیب زدن به این اموال را بدهند. مثلا اگر دستشان را به هم وصل کنند و بازو به بازوی هم بایستند، کسی نمی‌تواند به وسایل دسترسی پیدا کند؛ یا هر قانونی که خودشان تعیین می‌کنند. می‌توانیم در بازی به آنها بگوییم اگر بین شما فاصله بیفتد خوب نیست؛ زیرا ضربه می‌خورید؛ اما وقتی دستتان در دست یکدیگر باشد، دست دشمن کوتاه می‌شود. اگر کلاسی جمعیت زیادی داشت، می‌توانیم دانش‌آموزان را به دو گروه تقسیم نماییم تا یک گروه بازی کنند و گروه دوم نظاره کنند تا بازی تمام شود و نوبتشان برسد.

ارتباط این بازی به هدف سوره در اتحاد و یکی شدن برای مقابله با انواع آسیب‌هاست که از ویژگی‌های مهم یک جمع به شمار می‌آید.

Square frame with many happy kids, isolated