فعالیت دست باز دست بسته

به دلیل اینکه نقش دست به نشانه قدرت و توانمندی در سوره مبارکه مسد پررنگ است، فعالیت‌ها و بازی‌هایی که کارکرد دست را نشان می‌دهند نیز برای این سوره مناسب است. با ایجاد محدودیت برای کار با دست مثلا با بستن دو دست‌ یا یک دست، به خوبی می‌توانیم اهمیت آن را در قدرت داشتن یا نداشتن نشان دهیم. فعالیت‌هایی مانند کاردستی درست کردن بدون دست و یا با یک دست، خاراندن سر بدون دست، بستن دکمه لباس بدون دست، دادن چیزی به کسی بدون دست، نوشتن و نقاشی کشیدن بدون دست یا حتی با یک دست و … فعالیت‌هایی از همین قبیل است. این نوع کارها سبب می‌شود بچه‌ها به نقش اعضای بدن علی الخصوص دستان، بیشتر دقت کنند و با القای درستی که از جانب ما صورت می‌گیرد، ببیشتر از قبل به عملکرد مثبت آنها توجه نشان دهند.