فعالیت دستان پرتوان

سه نفر از دانش‌آموزان به عنوان رسول، با فاصله از کنار دیوار می‌ایستند. سایر دانش‌آموزان نیز در سمت دیگر کلاس یا حیاط. با اعلام شروع بازی دانش‌آموزانی که رسول نیستند، درحالی‌که دستان خود را پشت خود گرفته‌اند به صورت لی لی به سمت رسول‌ها حرکت می‌کنند. در بین راه می‌توان چند مانع قرار داد تا حرکت آنها را با سختی همراه کند. هر دانش‌آموزی که به رسول برسد، رسول دستان خود را بلند می‌کند، دستان خود را به هم می‌کوبند و بعد آن دانش‌آموز هم رسول می‌شود، کنار می‌ایستد و منتظر رسیدن بقیه بچه‌ها می‌ماند. بازی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که همه رسول و صاحب دستانی پرتوان شوند.