فعالیت در منزل

از این سن خوش‌نویسی و تمرین خطاطی یکی از فعالیت‌های خوب محسوب می‌شود. می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم شعار یا بیتی از اشعار سوره را خطاطی کنند و یا هر جمله و بیت دیگری که در نظر داریم که ممکن است با هدف پایه نیز به طور دقیق همخوانی نداشته باشد. اما همین که بچه‌ها تلاش کنند متنی را با خط خوش بنویسند، مشخصا یک فعالیت سوره حمدی قابل تحسین خواهد بود.